AUTORITATEA CONTRACTANTA: Fundația de Sprijin Comunitar cu sediul în strada Mărăști, nr. 32, tel./fax: 0234/585658, e-mail: fsc@fsc.ro ; site: http://www.fsc.ro

PROCEDURA DE ATRIBUIRE:Procedură proprie, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție publică, prin intermediul SEAP.  Procedura se va desfasura conform Normelor Procedurale Interne (publicata pe site-ul propriu http://www.fsc.ro ) pentru organizarea si desfasurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice,  prevazute in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege

DENUMIRE SERVICII: Servicii de catering pentru scoli, cod CPV: 55524000-9, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

TIP CONTRACT: contract de servicii, prestarea serviciilor de catering in cadrul proiectului „Servicii integrate pentru o comunitate mai buna”, cod SMIS proiect 155871, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire.

VALOARE ESTIMATĂ: 131.102,66 lei fără TVA.CANTITATE DE SERVICII:

a) Sub-activitatea A2.3_Sprijin psiho-social si material: 5.880 de porții de mâncare;

b) Subactivitatea A4.2_Sesiuni de educatie nonformala in scoli: 640 de porții de mâncare;

c) Subactivitatea A4.3 Campanii de informare, voluntariat si activitati interculturale: 480 de porții de mâncare;

d) Subactivitatea A4.3 Activitate ecologica: copiii si natura, 2 actiuni: 160 de porții de mâncare;

e) Subactivitatea A4.3_Festival de moda, traditii si creatii: 160 de porții de mâncare;

f) Subctivitatea A4.3 Scoala de vara-2 sesiuni: 1000 de porții de mâncare;

g) Subactivitatea A5.2 Servicii de asistenta juridica, psihologica, consiliere socio-profesionala si drepturi cetatenesti: 500 de porții de mâncare.

SURSA DE FINANȚARE:Contractul de finanțare nerambursabilă POCU/717 /5/1/155871 – în cadrul proiectului Servicii integrate pentru o comunitate mai buna, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT:Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI:30 zile;

CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI:Prețul cel mai scăzut.

ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se acceptă oferte alternative;

OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate, Servicii de catering / servicii de alimentație / servicii de servire a mesei.

PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.

ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA:fsc@fsc.ro, departamentpr@fsc.ro; bpaliuc@yahoo.com

DATA ȘI ORA LIMITĂ: pentru depunerea ofertei: 09.12.2022, ora 16:30.

LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu la adresa http://www.fsc.ro ;