1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau, cu sediul in strada Marasti, nr. 32, tel: 0234 / 585658, fax: 0234 / 585658, e-mail: fsc@fsc.ro; site: http://www.fsc.ro/
 2. OBIECTUL ACHIZITIEI: Produse de curatenie
 3. COD CPV PRINCIPAL: 39831240-0 Produse de curatenie
 4. TIP CONTRACT: Furnizare/Cumparare. Descriere succinta: Furnizarea de produse de curatenie ,  conform caietului de sarcini, pentru o perioada de 12 luni.
 5. VALOARE ESTIMATĂ: pana la suma de 410.319,33 lei fără Tva; Moneda: RON.
 6. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Simplificata, finalizată prin încheierea unui contract de achizitie de furnizare produse.
 7. SURSA DE FINANȚARE: Subventie de la bugetul de stat/local, conform Legii 34/1998.
 8. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 30 zile;
 9. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
 10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
 11. Cerințele minime de calificare: mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
 • Caietul de Sarcini
 • Clauze contractuale
 • Formulare

12 OFERTANȚII: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN detinute de catre ofertanti.

13 Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.

14 PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, conform notelor de comanda inaintate de catre autoritatea contractanta.

15 ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: fizic la Fundatia de Sprijin Comunitar Bacău, strada Marasti nr. 32, cod poștal: 600332, jud. Bacău;

16 RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.fsc.ro/;

17 ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.fsc.ro/;

18 LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;

19 MODALITĂȚI DE COMUNICARE: site-ul propriu http://www.fsc.ro/, adresa de e-mail: fsc@fsc.ro, adresa de email transmisă de Ofertanți.

20 DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu la adresa http://www.fsc.ro/, la sediul Fundatiei de Sprijin Comunitar Bacau, strada Marasti nr. 32;

21 DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: Ofertele se vor depune fizic la adresa sus mentionata pana la data limita in plic inchis pe care se va mentiona: „A nu se deschide pana la 10.01.2023, ora 1500”;

Documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare poate fi accesata din linkurile de mai jos:

 

PRESEDINTE

GABRIELA ACHIHAI