Informații utile privind înscrierea pentru acordarea de stimulente financiare, sub formă de premii pentru 110 din cei 125 de beneficiari adulți rezidenți în comuna Tamași, înscriși în proiectul SOCIAL:

Înscrierea persoanelor eligibile constă în depunerea unui dosar la biroul proiectului, din cadrul UAT Tamași. Eligibilitatea se demonstrează prin anchetă socială și /sau extras Patrimven valabil, din care să reiasă sunt respectate criteriile de eligibilitate prevăzute pentru grupul țintă, respectiv trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori) și

– sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea intr-una din categoriile A/B/C de mai sus de mai jos). Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE),

(A) în risc de sărăcie-  În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.  Suma valabilă la depunerea CF este de  425 lei/luna (60% din venitul median exprimat per adult echivalent).

sau

(B) se confruntă cu o deprivare materială severă Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,

5) o săptămână de vacanță departe de casă,

6) un autoturism,

7) o mașină de spălat,

8) un TV color,

9) un telefon.

sau

(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii. – (C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

Pentru fiecare dintre persoanele înscrise se va acorda un punctaj, ce va ține cont de participarea la activitățile de facilitare a accesului pe piața muncii, dar și de participare la activități de implicare civică.

NU VOR PUTEA PARTICIPA LA PROGRAM persoane care au mai beneficiat sau beneficiază de servicii similare în cadrul altor programe cu finanțare publică națională sau europeană. Verificarea acestui aspect se va realiza și la nivel instituțional local și prin declarație pe propria răspundere din partea beneficiarilor.

A. Criterii obligatorii de selecție:

  1. A fost selectat în cadrul grupului țintă al proiectului
  2. A participat la activitățile de consiliere profesională în cadrul proiectului – 40 de ore
  3. A participat și finalizat cele 44 de ore de formare profesională
  4. A participat la minim 2 sesiuni / întâlniri de mediere în cadrul proiectului
  5. A participat la minim 1 sesiune de implicare civică în cadrul proiectului.
  6. A completat Cererea de acordare premiu (Anexa 1)

Criteriul de departajare: OBȚINEREA UNUI PUNCTAJ CÂT MAI MARE și corelarea cu numărul premiilor disponibile în cadrul proiectului.

Premiile se vor acorda primelor 110 de persoane din grupul țintă care îndeplinesc criteriile menționate și transmit documentația necesară.  Suma va fi virată în contul persoanei a căror dosar a fost validat, în cadrul proiectului. Premiul are o valoare de 600 de lei brut (impozabil conform legislației în vigoare) si se acordă o singură dată. Impozitul se va reține la sursă și se va achita la bugetul de stat de către UAT Tamași.

Acordarea celor 110 premii se va face pe baza punctajului obținut în cadrul grilei de verificare a dosarelor, în intervalul de timp anunțat de echipa de proiect. În acest sens, se va semna de către ambele părți, un Contract de acordare premiu, conform modelului prezentat în Anexa 2 la prezenta metodologie.

Acordarea premiilor se va desfășura cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a practicilor europene cu privire la egalitatea de șanse şi tratament egal. Nu se va face nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință.

Perioada de depunere și evaluare a dosarelor a fost prelungită până la 31 iulie 2023, iar evaluarea dosarelor se va finaliza până la data de 10 august 2023.

Detalii referitoare la Metodologia de acordare a stimulentelor financiare puteti regasi AICI